case study

Klient: Zetkama R&D Spółka z o.o.

Uzyskanie decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki w przedmiocie nadania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego przedsiębiorstwu Zetkama R&D Spółka z o.o.

Zetkama R&D Spółka z o.o. jest podmiotem grupy Mangata Holding S.A. – spółki notowanej na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dominującym profilem działalności firmy Zetkama R&D jest świadczenie usług w zakresie badań naukowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 72.19.Z), a także inicjowanie i prowadzenie badań ukierunkowanych na przyszłą komercjalizację uzyskanych wyników. Działalność  Zetkamy R&D umożliwia opracowywanie i wprowadzanie do praktyki przemysłowej nowych rozwiązań technicznych z zakresu armatury przemysłowej w branżach takich jak: energetyka, przemysł stoczniowy, ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, produkcja instalacji przemysłowych oraz gazownictwo. Opracowywane lub optymalizowane produkty znajdują nabywców w ponad 70 krajach świata, w tym m.in. w Niemczech, Holandii, Włoszech, Rosji, Szwecji, Francji oraz w krajach pozaeuropejskich takich jak Egipt, Indonezja, Brazylia, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, RPA, USA.

 

Potrzeby klienta

Nowe rozwiązania z zakresu armatury przemysłowej opracowywane w Zetkama R&D, rozwijają takie dyscypliny naukowe jak mechanika płynów, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa (technologie odlewania) i metrologia. Armatura przemysłowa stanowi jeden z kluczowych elementów większości instalacji przemysłowych. Pracują w ekstremalnym środowisku: wysokie ciśnienie medium (ciecze, gazy), zróżnicowana struktura fizykochemiczna, styczność z otoczeniem o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze, zanieczyszczonym pyłami lub oparami, itp. W Zetkama R&D istnieje pełna świadomość tego, że armatura przemysłowa ma wpływ na bezpieczeństwo ludzi, ciągłość procesów technologicznych, trwałość infrastruktury technicznej, a także na minimalizację strat w przypadku  awarii. Z tego też powodu zespół Zetkama R&D stawia sobie za cel ciągłe doskonalenie elementów armatury przemysłowej, zarówno pod kątem efektywności, jak i niezawodności rozwiązań, które nierzadko wykraczają in plus poza wymogi regulacji prawnych (normy, dyrektywy) i oczekiwania podmiotów produkujących lub użytkujących instalacje. Nowe trendy ustanawiane są zwłaszcza w aspekcie wpływu instalacji na środowisko, gdzie dąży się do poprawy parametrów funkcjonalnych i zmniejszenia emisji czynników szkodliwych dla środowiska. Działalność naukowa wiąże się z niepewnością techniczną i ryzykiem, które w przypadku przedsiębiorcy może być rekompensowane m.in. poprzez nadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Przedsiębiorcy o statusie CBR, w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, korzystają z ulgi podatkowej, która polega na możliwości odliczania od podstawy opodatkowania do 200% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

efekty współpracy

W ramach współpracy powstała dokumentacja aplikacyjna, na podstawie której firma Zetkama R&D Sp. z o.o., jako jedna z zaledwie 60 przedsiębiorstw w Polsce, uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Rezultatem prac było w szczególności zidentyfikowanie 13-stu zadań badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez Zetkama R&D w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, a następnie szczegółowe ich opisanie, w tym uzasadnienie zgodności z definicją działalności badawczo-rozwojowej wynikającą z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Opracowana dokumentacja, w tym wniosek o nadanie statusu CBR,  spełniła wymogi ustawy  z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.