Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność województwa lubelskiego. Ma na celu przyspieszenie rozwoju regionu jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

 • Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw
 • Działanie 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

 • Działanie 1.3 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:
  MŚP; duże przedsiębiorstwa konsorcja przedsiębiorstw; konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi;

 

 • Działanie 1.3 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:
  MŚP; duże przedsiębiorstwa konsorcja przedsiębiorstw; konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi;

 

 • Działanie 3.8 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:
  MŚP; Duże przedsiębiorstwa; spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie?

 • Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – Projekty B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

 

 • Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – Zlecanie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji.

 

 • Działanie 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach:
 1. Projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ.
 2. Projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/ wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty.

Wartość wsparcia

 • Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – Projekty B+R

Brak ograniczeń kwotowych w zakresie minimalnej wartości projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania: 2,5 mln. PLN.

 • Dla pozostałych działań – informacja po ogłoszeniu naborów.

Poziomy wsparcia

Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – Projekty B+R

Maksymalna intensywność pomocy (% dofinansowania) uzależniona jest od rodzaju przewidzianych prac:

Dla badań przemysłowych

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 80% kosztów kwalifikowalnych.
 • średnie przedsiębiorstwa – do 75% kosztów kwalifikowalnych.
 • duże przedsiębiorstwa – do 65% kosztów kwalifikowalnych.

Dla eksperymentalnych prac rozwojowych

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych.
 • średnie przedsiębiorstwa – do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • duże przedsiębiorstwa – do 40% kosztów kwalifikowalnych.

Dla pozostałych działań:

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70% kosztów kwalifikowalnych
 • średnie przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursu można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Sprawdź również ofertę konkursów krajowych, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa lubelskiego i Polski Wschodniej.

Termin naboru

Działanie 1.3 - 2 kwietnia – 31 maja 2024

Działanie 1.3 - 4 lipca – 30 sierpnia 2024

Działanie 3.8 - sierpień-październik 2024

Budżet konkursu

Działanie 1.3 – 25 779 000,00 zł

Działanie 1.3 – 4 562 148,30 zł

Działanie 3.8 – 112 551 114,00 zł
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt