Wsparcie MŚP

KPO – Wsparcie MŚP

Inwestycja: a 1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

JAKI JEST CEL DZIAŁANIA:

Wsparcia udziela się na:

1) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

2) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;

3) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a) budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

DO KOGO JEST SKIEROWANE:

MŚP wykonujące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

% DOFINANSOWANIA: do 50% kosztów kwalifikowanych

Limit wsparcia:

 • 3 000 000 zł – mikroprzedsiębiorstwo
 • 10 000 000 zł – małe przedsiębiorstwo
 • 15 000 000 zł – średnie przedsiębiorstwo

DATY NABORU:
17 października – 18 listopada 2022 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wsparcie można otrzymać m.in. na:

 1. Budowę, rozbudowę i modernizację budynków przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków
 2. Budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko.
 3. Zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.
 4. Zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin (m.in. cysterny, silosy, chłodnie, wózki widłowe).
 5. Zakup i instalację nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa
 6. Zakup lub aktualizację oprogramowania komputerowego, zakup lub rozbudowę systemów teleinformatycznych oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

JAK SIĘ NALEŻY PRZYGOTOWAĆ:

Należy posiadać:

 1. Kosztorys inwestorski – w przypadku, gdy przedsięwzięcie dotyczy budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją.
 2. Kopie 2 ofert lub innych dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku w odniesieniu do każdego planowanego kosztu, którego wysokość przekracza 20 tys. złotych netto
 3. Promesę kredytową lub umowę kredytową – w przypadku korzystania z kredytu bankowego.

 

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt