Wsparcie rolników

KPO – Wsparcie rolników

Inwestycja: a 1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów
Rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultur

JAKI JEST CEL DZIAŁANIA:

Wsparcie udzielane jest na tworzenie lub modernizację:

1) miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania lub przechowywania tych produktów oraz budową, w tym rozbudową, obiektów infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów;

2) miejsc przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, na targowiskach i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

 

DO KOGO JEST SKIEROWANE:

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

% DOFINANSOWANIA: do 50% kosztów kwalifikowanych

Limit wsparcia: min 20 000 zł, max 500 000 zł

DATY NABORU:
17 października – 18 listopada 2022 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wsparcie można otrzymać m.in. na:

  1. Budowę, rozbudowę i modernizację budynków służących do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.
  2. Budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko.
  3. Zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.
  4. Zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin (m.in. cysterny, silosy, chłodnie, wózki widłowe).

JAK SIĘ NALEŻY PRZYGOTOWAĆ:

Należy posiadać:

  1. Kosztorys inwestorski – w przypadku, gdy przedsięwzięcie dotyczy budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją.
  2. Kopię 1 oferty lub innego dokumentu potwierdzającego rozeznanie rynku w odniesieniu do każdego planowanego kosztu, którego wysokość przekracza 20 000 złotych netto

 

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt