Rozliczenie
dotacji unijnej

Gratulujemy sukcesu pozyskania dotacji.

Przed Państwem trudny proces realizacji projektu i rozliczenia przyznanych środków. Wymaga on kompleksowej wiedzy na temat obowiązujących rozporządzeń i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, PZP, sprawozdawczości, promocji projektu, a także znajomości systemu SL2014.

Firma EGC rozliczyła dotychczas ponad 1000 projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze środków publicznych. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie we współpracy z Instytucjami wdrażającym, tj. BGK, PARP, NCBR, Urzędy Marszałkowskie.

Przeprowadziliśmy kilkuset naszych Klientów przez skomplikowane procedury rozliczeniowe i wspólnie z Nimi osiągnęliśmy sukces, potwierdzony pozytywnym audytem projektu.

Współpraca z doświadczonym partnerem jest gwarancją płynnego przekazywania przez BGK środków z dotacji na Państwa konto.

Zakres naszych usług obejmuje:

• Przygotowywanie wniosków sprawozdawczych
• Przygotowywanie wniosków o płatność
• Konsultacje
• Informowanie o wymogach dotyczących odpowiedniej promocji projektu
• Informowanie o właściwym trybie udzielania zamówień
• Przygotowywanie projektów zapytań ofertowych
• Przygotowywanie projektów protokołów wyboru wykonawcy
• Weryfikacja dokumentacji zakupowej (zapytania ofertowe, oferty, umowy
z wykonawcami)
• Aktualizowanie Harmonogramów Płatności
• Weryfikacja dokumentów księgowych i ich opisów
• Publikacja zapytań ofertowych w wymaganych bazach publicznych
• Przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian w projekcie
• Weryfikacja dokumentacji projektowej przed zapowiedzianymi kontrolami instytucji
wdrażającej

Umowa na całościowe rozliczenie dotacji – abonament miesięczny
Pomoc doraźna - stawka godzinowa
Przygotowanie wniosków o płatność – stawka ryczałtowa za wniosek
Kontrola końcowa projektu – jednorazowa opłata

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące procedur rozliczania projektów, wskażemy możliwości finansowania wkładu własnego z innych, pozadotacyjnych źródeł finansowania inwestycji.kontakt
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt