Fundusze Europejskie dla Warmińsko-Mazurskiego

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur wspierają przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność województwa warmińsko-mazurskiego. Ma na celu przyspieszenie rozwoju regionu jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

  • Działanie 01.02 Działalność B+R+I przedsiębiorstw:

Typ 1: Infrastruktura badawczo-rozwojowa, w tym centra badawczo-rozwojowe. Zakres wsparcia obejmuje infrastrukturę badawczo-rozwojową, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiektów oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa własności intelektualnej (m.in.: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).

Typ 2: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi. Zakres wsparcia obejmuje działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym również usług B+R dla firm oraz ochronę własności intelektualnej.

Typ 3: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym. Zakres wsparcia obejmuje działalność badawczo-rozwojową w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym również usług B+R dla firm oraz ochrona własności intelektualnej.

 

  • Działanie 01.09 Konkurencyjne i innowacyjne MŚP Schemat A

Schemat A – Typ 1: Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Zakres wsparcia obejmuje wdrażanie wyników działalności badawczo-rozwojowej.
Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej regionalnym. Uzupełniająco możliwe wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.

Schemat A – Typ 2: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Zakres wsparcia obejmuje tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej w zakresie odtwarzania gospodarczego dziedzictwa regionu, polegającego na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). Przykładowe działania mogą obejmować:
– dostosowanie procesu produkcyjnego/technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu,
– zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania),
– odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu,
– przebudowę obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem.

Schemat A – Typ 3: Pakietowanie produktów i usług. Zakres wsparcia obejmuje tworzenie nowej oferty produktowo-usługowej. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP nie będące podmiotami związanymi lub partnerskimi w rozumieniu określonym w Załączniku I (Definicja MŚP) do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014, uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, mające na celu pakietowanie produktów i usług – minimum trzy różne produkty/usługi oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa i oferowanie ich klientom w formie połączonej.

Schemat A – Typ 4: Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Projekt może obejmować zmianę modelu biznesowego, rozwój niezbędnej infrastruktury, budowę międzynarodowego wizerunku firmy, udział w targach i misjach, tworzenie produktów o wysokim potencjale eksportowym.

 

  • Działanie 01.09 Konkurencyjne i innowacyjne MŚP Schemat B

Schemat B – Typ 1: Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach, w tym infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP. Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych, tj. inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach, w tym infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP – tworzenie przestrzeni kreatywnych oraz stref co-workingowych, cyfrowych przestrzeni biznesowych, stref przedsiębiorczości i stref produkcyjnych (dla MŚP).

Schemat B – Typ 2: Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju. Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych, tj. wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju.

 

  • Działanie 1.12 Cyfrowe MŚP

Zakres wsparcia obejmuje działania przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług opartych na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w tym automatyzacja i robotyzacja procesów.

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

  • Działanie 01.02 Działalność B+R+I przedsiębiorstw:

Typ 1: Infrastruktura badawczo-rozwojowa, w tym centra badawczo-rozwojowe. Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Typ 2: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi. Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i dużych zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Typ 3: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym. Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i dużych zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

  • Działanie 01.09 Konkurencyjne i innowacyjne MŚP Schemat A

Schemat A – Typ 1: Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Schemat A – Typ 2: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Schemat A – Typ 3: Pakietowanie produktów i usług. Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Schemat A – Typ 4: Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

  • Działanie 01.09 Konkurencyjne i innowacyjne MŚP Schemat B

Schemat B – Typ 1: Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach, w tym infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP. Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Schemat B – Typ 2: Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju. Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

  • Działanie 1.12 Cyfrowe MŚP

Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Poziomy wsparcia:

W ramach pomocy de minimis – do 85 % kosztów kwalifikowanych

W ramach pomocy publicznej:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70% kosztów kwalifikowalnych

średnie przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych

Sprawdź również ofertę konkursów krajowych i Polski Wschodniej.

Termin naboru

Działanie 01.02 Działalność B+R+I przedsiębiorstw:

Typ 1: Infrastruktura badawczo-rozwojowa, w tym centra badawczo-rozwojowe.
15 lipca-9 sierpnia 2024

Typ 2: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi.
Wrzesień 2024

Typ 3: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym.
Wrzesień 2024

Działanie 01.09 Konkurencyjne i innowacyjne MŚP Schemat A

Schemat A – Typ 1: Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych
Wrzesień 2024

Schemat A – Typ 2: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.
Wrzesień 2024

Schemat A - Typ 3: Pakietowanie produktów i usług.
18 czerwca-16 lipca 2024

Schemat A - Typ 4: Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa.
18 czerwca-16 lipca 2024

Działanie 01.09 Konkurencyjne i innowacyjne MŚP Schemat B

Schemat B - Typ 1: Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach, w tym infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP.
2 sierpnia-30 sierpnia 2024

Schemat B - Typ 2: Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju.
2 sierpnia-30 sierpnia 2024

Działanie 1.12 Cyfrowe MŚP
25 czerwca 23 lipca 2024
Budżet konkursu

Działanie 01.02 Działalność B+R+I przedsiębiorstw:

Typ 1: Infrastruktura badawczo-rozwojowa, w tym centra badawczo-rozwojowe.
59 020 900,00 zł

Typ 2: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi.
37 815 029,69 zł

Typ 3: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym.
90 221 120,79 zł

Działanie 01.09 Konkurencyjne i innowacyjne MŚP Schemat A

Schemat A – Typ 1: Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych
34 474 400,00 zł

Schemat A – Typ 2: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.
41 703 056,83

Schemat A - Typ 3: Pakietowanie produktów i usług.
12 927 900,00 zł

Schemat A - Typ 4: Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa.
12 927 900,00 zł

Działanie 01.09 Konkurencyjne i innowacyjne MŚP Schemat B

Schemat B - Typ 1: Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach, w tym infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP.
25 855 800,00 zł

Schemat B - Typ 2: Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju.
20 469 175,00 zł

Działanie 1.12 Cyfrowe MŚP
19 926 431,59 zł
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt