Ścieżka SMART

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

W ramach tego konkursu, można uzyskać wsparcie na całe przedsięwzięcie w jednym wniosku, uwzględniając poszczególne moduły tj.:

  • moduły obligatoryjne: moduł B+R lub wdrożenie innowacji,
  • moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.

Czy mogę wziąć udział w konkursie?

Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw (w tym spoza sektora MŚP), konsorcjów przedsiębiorstw lub konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi.

Termin naboru

Ogłoszenie o naborze 24 maja 2024 r.
27 czerwiec - 24 październik 2024 r.
Budżet konkursu

Łącznie 2112 mln PLN
Poziom wsparcia

od 10% do 80%, w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

 

Moduł

 

Kategoria wydatków

B+R

–      wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,

–      zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem),

–      koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz

–      amortyzacji budynków,

–      koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,

–      nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

–      koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków

–      eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,

–      koszty pośrednie (ogólne).

Wdrożenie innowacji

–      zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

–      zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

–      nabycie robót i materiałów budowlanych,

–      nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

–      zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

–      zakup usług doradczych,

–      koszty związane z ustanowieniem dodatkowego

–      zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Infrastruktura B+R

–      zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

–      zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

–      nabycie robót i materiałów budowlanych,

–      nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Cyfryzacja

–      zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

–      zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

–      nabycie robót i materiałów budowlanych,

–      nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

–      zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

–      zakup usług doradczych.

Zazielenienie

przedsiębiorstw

–      zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

–      zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,

–      nabycie robót i materiałów budowlanych,

–      nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

–      zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii

–      środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),

–      zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

–      koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,

–      zwiększenie efektywności energetycznej w procesów,

–      inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,

–      propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,

–      wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami.

Kompetencje

–      zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,

–      koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

Internacjonalizacja

–      koszty udziału w targach lub imprezach targowo- konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),

–      koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),

–      usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,

–      usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.kontakt
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt