Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Łódzkiego wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność tych obszarów województwa łódzkiego, które znajdują się na obszarze szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z wygaszaniem działalności kopali Bełchatów. Ma na celu umożliwienie ludności łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP – wdrożenie innowacji

Celem działania jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Dofinansowanie otrzymać można na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej.

  • Działanie 09.01 Gospodarka w transformacji GOZ w przedsiębiorstwach

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach. Rodzaje przedsięwzięć możliwe do realizacji to wdrażanie rozwiązań w zakresie GOZ, w tym m.in.: ekoprojektowanie produktów i opakowań, niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych lub usługowych, wsparcie doradczo-szkoleniowe, audyty środowiskowe, analizy techniczne i ekonomiczne, np. w zakresie LCA, PEF, ETV.

  • Działanie 09.01 Gospodarka w transformacji Wdrożenie innowacji

W ramach naboru wspierane będzie wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych).

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

  • Dla działania 09.01 Gospodarka w transformacji GOZ w przedsiębiorstwach

Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych  na terenie województwa łódzkiego na obszarze sprawiedliwej transformacji województwa łódzkiego tj. na obszarze gmin: m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, m. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, m. Piotrków Trybunalski.

  • Dla działania 09.01 Gospodarka w transformacji Wdrożenie innowacji

Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych  na terenie województwa łódzkiego na obszarze sprawiedliwej transformacji województwa łódzkiego tj. na obszarze gmin: m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, m. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, m. Piotrków Trybunalski.

Poziomy wsparcia:

Dla działania 09.01 Gospodarka w transformacji GOZ w przedsiębiorstwach

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 75% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 65% kosztów kwalifikowalnych

dodatkowo, można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Dla działania 09.01 Gospodarka w transformacji wdrożenie innowacji

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 75% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 65% kosztów kwalifikowalnych

dodatkowo, można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

Działanie

Kategoria wydatków

 

Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP wdrożenie innowacji

Działanie

Kategoria wydatków

Działanie 09.01 Gospodarka w transformacji GOZ w przedsiębiorstwach

Działanie 09.01 Gospodarka w transformacji GOZ w przedsiębiorstwach

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji:

– koszty inwestycji w instalacje produkcyjne lub urządzenia przemysłowe – zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych,
w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze,

– zakup materiałów i robót budowlanych, niezbędnych do wdrożenia rozwiązań  w zakresie GOZ,

– zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego, oprogramowania), niezbędnych do wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ,

– zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

– koszty specjalistycznych usług doradczych (np. badania rynku, analizy, ekspertyzy), szkoleniowych,

– leasing finansowy instalacji lub maszyn, w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat, obejmujący obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,

– zakup nieruchomości (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), który stanowi nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,

– wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej, które stanowią nie więcej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu (inwestycje w zakresie produkcji energii muszą służyć tylko na potrzeby własne wnioskodawcy i muszą wiązać się z optymalizacją kosztów działalności przedsiębiorcy).

Działanie 09.01 Gospodarka w transformacji Wdrożenie innowacji

Działanie 09.01 Gospodarka w transformacji Wdrożenie innowacji

– zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),

– zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

– dzierżawę lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,

– dzierżawę lub najem gruntów, budynków i lokali (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), zakup nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), który stanowi nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,

– zakup gruntów zgodnie z limitami wskazanymi w rozdziale 1.6 niniejszych Zasad

– zakup materiałów i robót budowlanych,

– koszty poniesione w związku z zastosowaniem w projekcie rozwiązań ekologicznych odnoszących się do inwestycji bądź innowacji będących przedmiotem projektu, takich jak:

– adaptacja do zmian klimatu, np. rozszczelnienie i zwiększanie

chłonności nawierzchni, zielone dachy, ściany,

– ochrona przyrody, np. zmniejszenie wykorzystania szkodliwych dla

środowiska substancji, ograniczenie szkodliwego wpływu na

środowisko wytwarzanych produktów,

– efektywność energetyczna, OZE np. używanie energii ze źródeł

odnawialnych, termomodernizacja,

– gospodarka o obiegu zamkniętym, np. ponowne wykorzystanie

produktów i materiałów,

– koszty specjalistycznych usług doradczych (np. badania rynku,

dostosowanie produktów lub usług do danego rynku, przygotowanie i

rozwój strategii internacjonalizacji), które stanowią nie więcej niż 10%

wartości wydatków kwalifikowalnych.

 

Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0

– zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),

– zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualnej,

– koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej w wysokości 7% kosztów kwalifikowanych projektu

 

 

 

Termin naboru

Dla działania 09.01 Gospodarka w transformacji GOZ w przedsiębiorstwach 15 kwietnia 2024 r. – 31 maja 2024 r

Dla działania 09.01 Gospodarka w transformacji wdrożenie innowacji 15 kwietnia 2024 r. – 31 maja 2024 r.

Budżet konkursu

Dla działania 09.01 Gospodarka w transformacji GOZ w przedsiębiorstwach 15 000 000, 00 zł

Dla działania 09.01 Gospodarka w transformacji wdrożenie innowacji 50 000 000, 00 zł
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt