Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność województwa łódzkiego. Ma na celu przyspieszenie rozwoju regionu jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

 • Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP – wdrożenie innowacji

Celem działania jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Dofinansowanie otrzymać można na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej.

 • Działanie 01.02 – Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Wspierane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększenie poziomu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej oraz aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw

 • Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP – Wdrożenie wyników B+R

Celem działania jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP. Dofinansowanie otrzymać można na wdrożenie wyników prac B+R

 • Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP – Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0

Wspierane będą inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0 (rozumianego jako zmiany polegające przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych,  Big Data oraz działania związane z analizą danych; przestawieniu firm na cyfrowy łańcuch dostaw).

 • Roboty przemysłowe; 
 • Przemysłowy Internet rzeczy; 
 • Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo; 
 • Chmura obliczeniowa; 
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość; 
 • Sztuczna inteligencja; 
 • Blockchain; 
 • Druk addytywny (druk 3D);
 • Łączność w technologii 5G;
 • BIM (Building Information Modelling);
 • Technologie kwantowe (Quantum Computing);
 • Mikroelektronika
 • Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP – Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Celem działania jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez internacjonalizację przedsiębiorstw.

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

 • Dla działań 01.05 Konkurencyjność MŚP

Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego

 • Dla działania 01.02 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje  

Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego

Poziomy wsparcia:

W ramach pomocy de minimis – do 85 % kosztów kwalifikowanych

W ramach pomocy publicznej:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych
 • średnie przedsiębiorstwa – do 50% kosztów kwalifikowalnych

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

Działanie

Kategoria wydatków

Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP wdrożenie innowacji

 – zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),

– zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualnej,

– zakup materiałów i robót budowlanych

– koszty poniesione w związku z zastosowaniem w projekcie rozwiązań ekologicznych odnoszących się do inwestycji bądź innowacji będących przedmiotem projektu,

– koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej w wysokości 7% kosztów kwalifikowanych projektu

 

Działanie 01.02
Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej,

wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP

Wdrożenie wyników B+R

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do zastosowania opracowanej innowacji w działalności przedsiębiorstwa.

Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0

– zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),

– zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualnej,

– koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej w wysokości 7% kosztów kwalifikowanych projektu

 

Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

− koszty opracowania koncepcji wprowadzenia nowych produktów (wyrobów lub usług) na rynki docelowe

− koszty związane z udziałem w targach, wystawach, w tym wydatki na:

• wynajem sprzętu, pomieszczeń lub powierzchni wystawienniczej

• projekt i zabudowę stoiska wystawowego lub ekspozycji, jego organizację i obsługę techniczną,

• wpis do katalogu targowego, wystawowego, opłaty rejestracyjne,

• wstęp na targi lub wystawy,

• reklamy w mediach targowych,

• obsługę organizacyjną udziału w wystawach, targach,

• transport eksponatów, innych materiałów lub produktów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną),

− koszty usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi,

− koszty podróży służbowych dla nie więcej niż trzech przedstawicieli uczestniczących w targach

− koszty przygotowania projektu i produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi MŚP

− zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych

− zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi

 

Sprawdź również ofertę konkursów krajowych i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa łódzkiego.

Termin naboru

Dla działania 01.05 Konkurencyjność MŚP Wdrożenie innowacji 5 kwietnia 2024 r. - 12 czerwca 2024 r.

Dla działania 01.02 - Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
28 czerwca – 19 sierpnia 2024

Dla działania 01.05 Konkurencyjność MŚP - Wdrożenie wyników B+R
28 czerwca – 19 sierpnia 2024

Dla działania 01.05 Konkurencyjność MŚP - Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 16 września 2024 r. – 30 września 2024 r.

Dla działania 01.05 Konkurencyjność – Internacjonalizacja przedsiębiorstw listopad- grudzień 2024
Budżet konkursu

Dla działania 01.05 Konkurencyjność MŚP Wdrożenie innowacji 30 000 000,00 zł

Dla działania 01.02 - Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
17 478 710,00 zł

Dla działania 01.05 Konkurencyjność MŚP - Wdrożenie wyników B+R
30 000 000,00 zł

Dla działania 01.05 Konkurencyjność MŚP Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0
24 849 648,00 zł

Dla działania 01.05 Konkurencyjność
– Internacjonalizacja przedsiębiorstw
20 000 000,00 zł
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt