case study

Klient: UNIDROG Sp. z o.o.

Wdrożenie w działalności UNIDROG technologii produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej ze zwiększoną ilością destruktu z asfaltem fluksowanym

Wskazany projekt obejmował wdrożenie w przedsiębiorstwie UNIDROG technologii produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej ze zwiększoną ilością destruktu z asfaltem fluksowanym, która miała umożliwić rozpoczęcie produkcji nowego rodzaju mieszanki charakteryzującą udziałem destruktu asfaltowego na poziomie 40%, a także niższą temperaturą wytwarzania. Wymieniona wyżej technologia powstała na zlecenie UNIDROG dzięki współpracy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej Instytutu Dróg i Mostów. W rezultacie wdrożenia technologii w firmie UNIDROG na rynek wprowadzona zostanie innowacja produktowa, w postaci nowego rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, która będzie mogła być stosowana do podbudów oraz warstwy wiążącej dróg o obciążeniu ruchem KR 3-4.

Potrzeby klienta

Czynniki, które skłoniły firmę UNIDROG do podjęcia prac nad nową technologią produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, były związane nie tylko z podniesieniem wydajności produkcji, ale przede wszystkim z chęcią poprawy jakości świadczonych usług. Nowy rodzaj mieszanki charakteryzuje się podwyższoną odpornością na działanie wody i mrozu oraz jest bardziej odporna na spękania powstałe w wyniku oddziaływania niskich temperatur. Przedsiębiorstwo UNIDROG zwróciło się do nas z prośbą o pomoc w uzyskaniu wsparcia na zakup już kolejnej Wytwórni Mas Bitumicznych. Oprócz inwestycji w nowe środki produkcji Klient oczekiwał maksymalnego wykorzystania jako surowca do budowy dróg destruktu asfaltowego.

efekty współpracy

Rolą EGC było opracowanie wniosku o dofinansowanie, biznesplanu oraz analizy finansowej, niezbędnych do aplikacji zarówno dla BGK, jak i banku komercyjnego udzielającego kredytu. Aktywnie współpracowaliśmy z jednostką naukową – Politechniką Warszawską, dostawcą technologii projektu. Dodatkowo, byliśmy zaangażowani w przygotowanie i weryfikację zapytań ofertowych oraz udzielanie odpowiedzi na pytania ekspertów w różnych etapach oceny i rozliczania projektu. Efekt projektu stanowiła nowa Wytwórnia Mas Bitumicznych oraz możliwość produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z udziałem destruktu asfaltowego na poziomie 40%. Wdrożone innowacje pozwoliły także na zmniejszenie zużycia pyłu węglowego potrzebnego do produkcji jednej tony mieszanki. Projekt przyniósł korzyści finansowe oraz znaczące walory prośrodowiskowe.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.