case study

Klient: Nowel sp. z o.o.

Utworzenie Centrum B+R w piekarni NOWEL

Projekt dotyczył inwestycji początkowej w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie. W ramach projektu zaplanowanie utworzenie na terenie zakładu NOWEL Centrum Badawczo-Rozwojowe dla gamy pieczywa funkcjonalnego poprzez nabycie środków trwałych służących prowadzeniu prac B+R. Nabycie nowoczesnego wyposażenia laboratoryjnego pozwoliło na prowadzenie badań i testów z zakresu B+R, które umożliwiły wdrożenie innowacji procesowej jak i produktowej. Poszerzono ofertę przedsiębiorstwa o nowe produkty, a także wprowadzano nowe rozwiązania produkcyjne.

Potrzeby klienta

NOWEL jest jednym z wiodących producentów pieczywa zamrożonego-zapieczonego w Polsce. Przy tego typu produkcji, niezbędne jest posiadanie zaawansowanego zaplecza laboratoryjnego, które służy nie tylko do weryfikacji jakości wyrobów, ale przede wszystkim do opracowywania nowych produktów. Klient zgłosił się do EGC z prośbą o pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia projektu w konkursie POIR 2.1, dzięki której mógłby stworzyć wewnętrzne centrum badawczo-rozwojowe.

efekty współpracy

EGC zaoferowało Klientowi kompleksowe wsparcie, służąc mu doradztwem od momentu opracowania koncepcji projektu, aż do zakończenia realizacji projektu. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Klient utworzył w swoim zakładzie produkcyjnym profesjonalnie wyposażony dział badawczo-rozwojowy. Pozyskana dotacja posłużyła do zakupu sprzętu laboratoryjnego, jak również do przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych oraz do nabycia urządzeń produkcyjnych umożliwiających przeprowadzania produkcji testowej. W centrum obecnie prowadzone są prace nad opracowaniem nowego rodzaju pieczywa funkcjonalnego. Dzięki realizacji projektu NOWEL nawiązał również współpracę z Politechniką Łódzką, która weźmie udział w badaniach prowadzonych przez spółkę.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.