case study

Klient: MAKROCHEM S.A.

Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy MAKROCHEM S.A.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie MAKROCHEM celem doskonalenia technologii związanych z inżynierią materiałową i technologiami polimerowymi. Przedsiębiorstwo MAKROCHEM wyraziło chęć ciągłego rozwijania swojej działalności związanej z opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek innowacyjnych produktów, dlatego której niezwykle istotnym pozostaje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, umożliwionych odpowiadania na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe i wprowadzenie do oferty firmy nowych produktów. Celem utworzenia CBR MAKROCHEM i realizacji było wdrożenie na rynek produktów cechujących się innowacyjnością w skali międzynarodowej, stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie klientów oraz wpisujących się w silny trend pro-ekologiczny na rynku opon i wyrobów gumowych: mieszanin sadzowych i mieszanek kauczukowych, w których skład wchodzą sadza techniczna oraz sadza popyrolityczna.

Potrzeby klienta

Firma MAKROCHEM zidentyfikowała konieczność utworzenie centrum badawczo-rozwojowego na potrzeby prowadzenia zaawansowanych i szeroko zakrojonych prac B+R, w obliczu czego Klient zwrócił się do EGC z potrzebą stworzenia wyodrębnionego działu B+R w strukturach firmy, bowiem dotychczasowe prace badawcze odbywały się wewnątrz działów produkcyjnych oraz stworzenia miejsca pracy dla nowopowstałego działu. Miejsce to miało być wyposażone w szereg urządzeń technologicznych i analitycznych, tak aby zaspokoić potrzeby sprzętowe z zakresu badań nowych i istniejących produktów firmy. Klientowi zależało także na stworzeniu nowego produktu, który odpowie na rosnące zainteresowanie rynku na produkty pochodzące z recyklingu i takie, w procesie produkcji których powstaje jak najmniej odpadów produkcyjnych.

 

efekty współpracy

W efekcie współpracy EGC z kierownictwem i inżynierami firmy powstała dokumentacja projektowa, która obejmowała przystosowanie obecnie posiadanej przestrzeni magazynowej do pracy działu B+R oraz wyposażenie w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia wspomagające prowadzenie prac badawczych. Dzięki realizacji projektu MAKROCHEM zyskało miejsce do rozwijania nowych produktów, realizacji założeń agendy badawczej i wprowadzenie na rynek produktu – sadzy technicznej, o unikalnych cechach jakościowych. Dodatkową wartością projektu było wyodrębnienie w strukturze klienta działu badawczo – rozwojowego oraz zatrudnienie do niego dodatkowych specjalistów, co sumarycznie stanowiło duży krok w rozwoju firmy.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.