Konkursy łódzkie - działanie 01.05 Wdrożenie wyników B+R

Termin naboru:

28 czerwca 2024 r. – 19 sierpnia 2024 r.

Budżet konkursu:

30 000 000,00 zł

 

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego uruchomiło konkurs, który wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność firm z województwa łódzkiego.

W ramach tego konkursu, można uzyskać wsparcie, którego celem jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego.

Na co można uzyskać wsparcie

– zakup maszyn, sprzętu, urządzeń i rozwiązań informatycznych służących wdrożeniu wyników prac B+R

– zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej związanych z wdrażanymi wynikami prac B+R

– zakup materiałów i robót budowlanych związanych z wdrażaną inwestycją

– koszty poniesione w związku z zastosowaniem w projekcie rozwiązań ekologicznych odnoszących się do inwestycji bądź innowacji będących przedmiotem projektu:

  • adaptacja do zmian klimatu, np. rozszczelnienie i zwiększanie chłonności nawierzchni, zielone dachy, ściany,
  • ochrona przyrody, np. zmniejszenie wykorzystania szkodliwych dla środowiska substancji, ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko wytwarzanych produktów,
  • inwestycje dotyczące wytwarzania produktów służących poprawie efektywności energetycznej (np. inwestycja w innowacje w zakresie produkcji przez beneficjenta instalacji OZE),
  • gospodarka o obiegu zamkniętym, np. ponowne wykorzystanie produktów i materiałów – wyłącznie działania przedinwestycyjne, np. prace koncepcyjne związane z etapem ekoprojektowania produktów i opakowań, wsparcie doradczo-szkoleniowe, audyty środowiskowe, analizy techniczne i ekonomiczne w zakresie GOZ,

– koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej w wysokości 7% kosztów kwalifikowanych projektu

Poziomy wsparcia:

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 50% kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursu można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość wsparcia:

Informacja dostępna po ogłoszeniu naboru

Termin naboru

28 czerwca 2024 r. - 19 sierpnia 2024 r.
Budżet konkursu

30 000 000,00 zł
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt