Innowacje w MŚP woj. Łódzkie

Innowacje w MŚP WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Informujemy o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym ze środków Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel działania

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Do kogo jest skierowane

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Kluczowe informacje o naborze wniosków

Termin naboru

od 29 grudnia 2022 r. do 18 stycznia 2023 r.
Budżet konkursu

39 552 951,81 PLN
Poziom wsparcia

45-55% - pomoc regionalna

85% - pomoc de minimis
Dofinansowanie

od 500 000,00 PLN do 2 000 000,00 PLN

Całość dokumentacji składana będzie za pośrednictwem wersji elektronicznej w ramach systemu informatycznego udostępnionego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dotacją objęte będą projekty dotyczące:

  • wdrożenia wyników prac B+R;
  • wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Jak należy się przygotować?

Wnioskodawca powinien posiadać wyniki zakończonych prac badawczo-rozwojowych, dokumentujące opracowaną innowację produktową/procesową lub dotyczącą świadczenia usługi, w tym ekoinnowację. Definicja innowacji powinna być zgodna z definicją określoną w Podręczniku Oslo, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki gospodarczej nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji, w tym:

  • innowacja produktowa – oznaczająca wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
  • innowacja procesowa – oznaczająca wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Prace B+R rozumiane są jako badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Należy także udokumentować źródła finansowania działań inwestycyjnych będących przedmiotem projektu (promesa kredytu/pożyczki, umowa kredytu/pożyczki, środki własne wnioskodawcy), ponieważ dotacja ma formę refundacji wydatków kwalifikowalnych, poniesionych przez przedsiębiorcę najwcześniej dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.kontakt
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt