Energia dla wsi

ENERGIA DLA WSI

Informujemy o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym ze środków Funduszu Modernizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cel działania

Celem programu jest zwiększenie dostępności i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Do kogo jest skierowane

Z programu „Energia dla wsi” może skorzystać:

 • Rolnik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy, prowadzi:
  • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
  • dział specjalny produkcji rolnej.
 • Spółdzielnia energetyczna lub jej członek
 • Powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia lub spółdzielnia rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej danych jako spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kluczowe informacje o naborze wniosków

Termin naboru

od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.
Budżet konkursu

1 000 000 000,00 PLN
Poziom wsparcia

do 65% w formie dotacji
do 100% w formie pożyczki
Dofinansowanie

do 20 mln PLN w formie dotacji
do 25 mln PLN w formie pożyczki

Na co

Rolnik, który skorzysta z programu, będzie mógł dofinansować:

 • instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW
 • elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

Istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna, którzy skorzystają z programu, będą mogli dofinansować:

 • instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

Formy dofinansowania

 • instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe – pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych
 • elektrownie wodne i biogazownie – dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.
 • magazyn energii – dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dotacji może zostać zwiększony o:

 • 20 punktów procentowych – dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
 • 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy.


kontakt
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt