Aktualności
i wydarzenia

Tomasz Kęcerski w Pulsie Biznesu o inwestycjach w B+R

Tomasz Kęcerski w Pulsie Biznesu o inwestycjach w B+R 11.02.2015
11 lutego w "Pulsie Binesu" ukazał się tekst Tomasza Kęcerskiego poświęcony innowacyjnosci i mozliwościom finansowania inwestycji w badania i rozwój w firmach.

Karol Darwin mówił, że nie siła, ani in­teligencja gwarantują przetrwanie, ale umiejętność przystosowania się do nowych warunków. W świecie biznesu ta umiejęt­ność to właśnie bycie innowacyjnym — obserwowa­nie potrzeb klientów, działań konkurencji i wpro­wadzanie zmian do własnej oferty, czasem prostych ulepszeń. Innowacja nie musi bowiem od razu oznaczać rewolucji. Statystycznie większość zmian w produktach i usługach wprowadzanych jest na zasadzie ewolucji i na takie zmiany też będzie można dostać pieniądze z Unii.

Polscy przedsiębiorcy nie są obecnie jednakże skłonni do inwestowania w działalność badawczo-rozwojo­wą. Udział nakładów na prace B+R w relacji do PKB kształtuje się w naszym kraju na poziomie zaledwie 0,9 proc, a dzięki unijnemu wsparciu mamy szanse zwiększyć ten parametr do poziomu 1,7 proc. Czy jest to założenie realne? Tak, ale możliwe jedynie w przy­padku zmiany nastawienia firm do inwestowania w działalność badawczą. Dzisiaj odstraszają je pojęcia takie jak innowacja, patent, badania przemysłowe, wzór użytkowy czy prace rozwojowe. W naszej pracy często spotykamy się z właścicielami małych i śred­nich firm, którzy z góry zakładają, że nowa perspekty­wa unijna skierowana jest do dużych przedsiębiorstw posiadających rozbudowane zaplecze laboratoryjne i sztab naukowców. Tymczasem 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce to właśnie MSP generujące ok. 70 proc. PKB. I to w nich drzemie największy potencjał, który wydobyć mają dotacje na innowacje. My ten potencjał widzimy i jesteśmy w stanie wskazać właściwą drogę do sukcesu każdemu klientowi.

Należy podkreślić, iż w najbliższych latach przedsię­biorcy nie będą na tej drodze osamotnieni — nowa wiedza płynąć będzie do nich z polskich jednostek ba­dawczych i naukowych. I nieprawdą jest, że wszystkie te instytucje są skostniałe, nieznające realiów bizne­sowych. EGC współpracuje z ośrodkami badawczymi, które przeczą tym stereotypom — są elastyczne, chęt­nie poznają potrzeby przedsiębiorców i są w stanie wyjść im naprzeciw. Wszystko wskazuje więc na to, że mamy szansę na mariaż, który wyjdzie z korzyścią dla każdej ze stron.

Oczywiście sukces nie może obejść się bez pracy. Korzystając z usług doświadczonej firmy doradczej wysiłek ten jest jednakże ograniczony do minimum. EGC prowadzi swoich klientów przez każdy etap procesu wnioskowania o dotacje, poczynając od opracowania innowacji, poprzez ustalenie potrzeb inwestycyjnych, dobór źródeł finansowania, a koń­cząc na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniu projektu.powrót

Jesteśmy do dyspozycji