Ulga B+R


Ulga B+R to instrument podatkowy pozwalający podwójnie odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R. Mówiąc prosto: jedna złotówka wydana na działalność B+R jest liczona jako dwa złote kosztu uzyskania przychodu, co zmniejsza podatek CIT/PIT.


Dla kogo?


Z ulgi B+R może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości, formy prawnej czy profilu działalności, który realizuje działania badawczo-rozwojowe


Jakie koszty możemy rozliczyć w ramach ulgi B+R?


  • wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w działalność B+R - w tym wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R,
  • nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, oraz wyników badań od jednostek naukowych,
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
  • korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
  • uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (koszty uzyskania ochrony i jej utrzymania).


Jak wygląda proces składania dokumentacji do ulgi B+R?


Skorzystanie z ulgi B+R wiąże się z obowiązkiem złożenia załącznika CIT/BR lub PIT/BR do rocznego zeznania podatkowego. Podatnik zobowiązany jest natomiast do prowadzenia ewidencji kosztów rozliczanych jako koszty działań badawczo-rozwojowych.


Jaki poziom innowacji kwalifikuje nas do rozliczenia ulgi B+R?


Dla uznania, że mamy do czynienia z działalnością B+R wystarczające jest wprowadzenie zmian/ulepszeń na poziomie przedsiębiorstwa. Działalność B+R to zarówno zmiana dająca zupełnie nowy produkt jak również zmiana cząstkowa, prowadzona do udoskonalenia produktu lub procesu.


Zapewniamy


Wsparcie doradcze na każdym etapie procesu rozliczenia Ulgi B+R:

  • mapowanie działalności B+R,
  • poprawna identyfikacja i ewidencja kosztów kwalifikowanych,
  • przygotowanie Raportu stanowiącego dokumentację działalności B+R na potrzeby organów skarbowych,
  • udział w czynnościach sprawdzających i kontrolach.

Jesteśmy do dyspozycji